Open Source How-To

You are here: Home > 1. PSU Open Server > 1.1 PSU Installer > ติดตั้ง psu-ticker บน ubuntu

ติดตั้ง psu-ticker บน ubuntu

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 22-02-2555 อัปเดตโดยวิบูลย์ 11-05-2559

เขียนครั้งแรกโดย WIPAT

 

 • PSU-ticker เป็นชุดติดตั้งระบบบันทึกเวลาการเข้าใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 • ทดสอบกับ ubuntu 10.04, 12.04, 14.04, 16.04

 

 1. ให้ดาวน์โหลดแฟ้ม http://ftp.psu.ac.th/pub/psu-ticker/psu-ticker.tgz มาเก็บไว้ก่อน
  ตัวอย่างดาวน์โหลดมาเก็บไว้ที่ /tmp ใช้คำสั่งประมาณว่า
  wget http://ftp.psu.ac.th/pub/psu-ticker/psu-ticker.tgz -N -P /tmp
 2. แตกแฟ้มที่ดาวน์โหลดมา เอาไปเก็บไว้ที่ /tmp ด้วยคำสั่งประมาณว่า
  tar -zxpvf /tmp/psu-ticker.tgz -C /tmp
 3. เข้าไปทำงานใน directory ที่ถูกสร้างขึ้นมาตอนแตกแฟ้มนี้ ด้วยคำสั่งประมาณว่า
  cd /tmp/psu-ticker
 4. เริ่มขั้นตอนติดตั้งด้วยคำสั่ง
  sudo sh install-psu-ticker.sh
 5. ระบบจะเริ่มทำการติดตั้งจนเสร็จ

 

nach oben